افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياری از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌های خود را بر توليدات اساسی و توانمندی‌های محوری متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاری در تحقيقات و ايجاد نوآوری‌هاي تكنولوژيك می‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوری صورت می‌گيرد و فعاليت‌های (R&D) بايد فرصت‌های كسب‌وكار جديدی خلق كرده و يا كسب‌وكار فعلی سازمان را متحول نمايد.. پيچيدگی‌های تحقيقات میتنی بر دانش، تكنولوژی و نوآوری و نيز پويایی كسب‌وكار و بازار، سازمان‌ها را مجبور كرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مكانی و جهت‌گيری فعاليت‌هايشان تجديدنظر كنند.امروزه (R&D) تاثير مستقیمی بر نوآوری، بهره‌وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملی كه در افزايش توان رقابتی سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهانی شدن روش‌های كسب تكنولوژی نيز تغيير كرده و روش‌های جديدی خلق گرديده كه به كشورها و سازمان‌ها امكان دستيابی به تحقيقات در سطوح مختلف را میدهد.

 
 

 

 
 
 
 

تمامی حقوق وب سایت برای گروه راکتور آرا رزین محفوظ است .